Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1 – Begrippen Artikel 2 – Toepasselijkheid Artikel 3 – De aanmelding van aanbieder Artikel 4 – De aanmelding van productaanbod Artikel 5 – Het aanbod Artikel 6 – De bestelling Artikel 7 – Herroepingsrecht Artikel 8 – Garantie Artikel 9 – Levering en uitvoering Artikel 10 – Duur, opzegging en verlenging Artikel 11 – Betaling Artikel 12 – Klachtenregeling en bemiddeling Artikel 13 – Ernstig tekort schieten en misbruik - Artikel 14 - Boeteclausule

Artikel 1 – Begrippen

Begrip Toelichting a. Aanbieders De natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt in de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden. b. Aanmelding Het digitaal registeren van de eigen gegevens door een aanbieder bij de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden met de intentie om als aanbieder producten te kunnen verkopen via de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden. c. Bestellers De kopers van de producten in de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden. Dit zijn inwoners van de gemeente Coevorden met recht op een besteedbaar budget in de Doe-Mee-Webwinkel. d. Gemeente Gemeente Coevorden e. Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. f. Misbruik Ondermijnende activiteiten verrichten ten aanzien van de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden. Hieronder wordt onder meer verstaan; het doelbewust ontwijken van de doelstelling van de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden door intentioneel een verkeerde voorstelling van zaken op de website te geven. Hieronder wordt ook verstaan het op welke wijze dan ook geven van geld aan bestellers of het faciliteren van het omzetten van producten in geld door bestellers. g. Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden Platform van de gemeente Coevorden waarmee de minimavoorziening ‘Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden’ mogelijk wordt gemaakt. Het platform brengt aanbieders van producten en bestellers samen en verzorgt de betalingen van de bestellingen van de toegekende budgetten van de bestellers.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de gemeente en een aanbieder van producten en/of diensten op de Doe-Mee-Webwinkel.

 2. Bij de aanmelding van een aanbieder voor de Doe-Mee-Webwinkel wordt de tekst van deze voorwaarden beschikbaar gesteld door de gemeente.

 3. Alvorens diensten en/of producten te mogen aanbieden, dient de aanbieder met deze voorwaarden in te stemmen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige voorwaarden in stand.

Artikel 3 – De aanmelding van aanbieder

 1. Een aanbieder meldt zich digitaal aan via de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden: https://www.doe-mee.coevorden.nl/voor-aanbieders

 2. De gemeente keurt de aanmelding van de aanbieder goed als de aanbieder producten kan aanbieden in overeenstemming met het beleidsdoel. Dat betekent dat deze producten een bijdrage moeten kunnen leveren aan het vergroten van de maatschappelijke participatie (meedoen) van minima. De beleidsdoelen zijn vastgelegd in de Verordening Doe-Mee-Pas Coevorden en de bijbehorende beleidsregels.

 3. De gemeente keurt de aanmelding van de aanbieder af als; a. de aan te bieden producten niet in overeenstemming zijn met het beleidsdoel om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima. b. de aanbieder niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. c. een aanbieder eerder verwijderd is uit de Doe-Mee-Webwinkel door de gemeente Coevorden, de gemeente Emmen of Borger-Odoorn als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Doe-Mee-Webwinkel. d. een aanbieder eerder is verwijderd uit de Doe-Mee-Webwinkel door de gemeenten zoals genoemd onder c wegens het handelen in strijd met de gemeentelijke beleidsdoelen.

Artikel 4 – De aanmelding van productaanbod

 1. Na goedkeuring van de aanmelding kan de aanbieder producten aanmelden. Aangeboden producten dienen in overeenstemming te zijn met het beleidsdoel, namelijk het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima.

 2. Elk nieuw aangemeld product moet worden beoordeeld door de gemeente. De gemeente gaat over tot: a. goedkeuring, indien het product in overeenstemming is met het beleidsdoel en indien de opgegeven inhoud akkoord is bevonden door de gemeente. b. het geven van aanwijzingen, indien de gemeente aanpassingen aan de inhoud nodig acht, bijvoorbeeld op het vlak van de omschrijving, zodat er na de benodigde aanpassingen alsnog overgegaan kan worden tot goedkeuring. c. afkeuring, indien het product niet overeenstemming is met het beleidsdoel van de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden of indien er andere zwaarwegende redenen zijn om een product niet toe te staan.

 3. Bij afkeuring van een product door de gemeente ontvangt de aanbieder hier bericht over.

 4. Bij goedkeuring van een product wordt het product zichtbaar gemaakt door de gemeente in de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden, waarna bestellingen plaats kunnen gaan vinden.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. a. De aanbieder is verantwoordelijk voor een juiste en actuele inhoud (productomschrijving, aanlevering van afbeeldingen) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. b. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. c. De aanbieder plaatst geen afbeeldingen van personen.

 2. De aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. De gemeente beoordeelt de wijziging.

 3. a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. b. Indien er meer identificerende gegevens dan een uniek bestelnummer nodig zijn voor een aanbieder om een bestelling van aanbod goed te kunnen verwerken, dan wordt dit genoemd in de voorwaarden bij het aanbod.

 4. a. De gemeente kan aanwijzingen geven aan de aanbieder op het vlak van lid 1 en 4a van dit artikel om zodoende zorg te dragen voor de inhoud van de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden. b. De gemeente controleert het productaanbod op een proportionele uitvraag van identificerende gegevens bij een bestelling, zoals genoemd in lid 4b van dit artikel, en kan in dit kader aanwijzingen geven aan de aanbieder. c. Indien het niet opvolgen van de aanwijzingen uit sub a en b van dit lid zwaarwegende gevolgen met zich meebrengt, dan behoudt de gemeente het recht om het productaanbod te verwijderen uit de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden. d. Indien wijzigingen in het aanbod conform lid 3 van dit artikel zodanig ingrijpend zijn dat het aanbod niet meer voldoet aan het beleidsdoel, inhoudende het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima, dan behoudt de gemeente het recht om een product af te keuren en te verwijderen uit de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden.

Artikel 6 - De bestelling

 1. a. Een koopovereenkomst komt tot stand tussen besteller en aanbieder doordat de besteller een aanbod op de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden heeft aanvaard. b. De gemeente is geen partij in de koopovereenkomst. De gemeente heeft een faciliterende rol door het bieden van een platform (Doe-Mee-Webwinkel) en door zorg te dragen voor de betalingsopdracht behorende bij de bestelling van een besteller.

 2. De besteller ziet in de Doe-Mee-Webwinkel in Coevorden onder “bestellingen” dat de bestelling geplaatst is. De aanbieder wordt met een bestelbevestiging op de hoogte gebracht dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 3. Bij het plaatsen van een bestelling door een besteller, ontstaat er een leveringsverplichting voor de aanbieder. Indien de aanbieder onverhoopt niet in staat is om deze overeenkomst na te komen, dan brengt de aanbieder de besteller en/of de gemeente hier onverwijld van op de hoogte om zodoende de bestelling te annuleren.

 4. a. De gemeente zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. b. Bij een bestelbevestiging worden identificerende gegevens doorgezonden aan de aanbieder. Hierbij wordt uitgegaan van proportionaliteit.

 5. De aanbieder is verantwoordelijk voor duidelijke en toegankelijke informatie zoals: a. een bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de besteller met klachten terecht kan. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop. d. eventuele opschortende voorwaarden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in het herroepingsrecht.

 2. Indien een besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de aanbieder het bedrag zo spoedig mogelijk terug aan de gemeente. De gemeente draagt er vervolgens zorg voor dat dit bedrag weer toegevoegd wordt aan het budget van de besteller.

Artikel 8 – Garantie

Garantie is onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom garantie.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Levering is onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom levering met uitzondering van lid 2 en 3 van dit artikel.

 2. In geval van ontbinding van de overeenkomt tussen aanbieder en besteller zal de aanbieder het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de gemeente, waarna de gemeente dit bedrag weer toevoegt aan het budget van de besteller in de Doe-Mee-Webwinkel.

 3. Bij niet-nakoming van de leveringsverplichting kan besteller de aanbieder in gebreke stellen. Als er vervolgens niet alsnog binnen redelijke termijn aan de leveringsverplichting voldaan wordt, dan kan de koopovereenkomst ontbonden worden en ontstaat de verplichting om de betaling te retourneren aan de gemeente Coevorden. Deze betaling wordt na retournering weer toegevoegd door de gemeente Coevorden aan het budget van de besteller in de Doe-Mee-Webwinkel.

Artikel 10 - Duur, opzegging en verlenging

Bepalingen rondom duur, opzegging en verlenging bij bestellingen van abonnementen of contributies zijn onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom duur, opzegging en verlenging.

Artikel 11 – Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling door een besteller wordt automatisch een betaalopdracht voor een bestelling geplaatst. De gemeente voert vervolgens deze betaalopdracht aan de aanbieder uit. De Doe-Mee-Webwinkel biedt geen mogelijkheid aan de besteller om een bestelling te plaatsen waarvoor er geen budget beschikbaar is.

Artikel 12 – Klachtenregeling en bemiddeling

 1. Bepalingen rondom klachtenregeling zijn onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom klachtenregeling.

 2. Mochten besteller en aanbieder bij een klacht onderling niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan de besteller of de aanbieder zich tot de gemeente wenden met het verzoek om te bemiddelen.

 3. De gemeente zal in de gevallen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, beoordelen of en welke stappen er ondernomen kunnen worden om een oplossing te bereiken tussen besteller en aanbieder.

Artikel 13 – Misbruik

 1. De gemeente zal bij constateringen van misbruik door een aanbieder in gesprek gaan met de aanbieder.

 2. De gemeente is altijd gerechtigd een aanbieder te verwijderen indien sprake is van misbruik door een aanbieder.

Artikel 14 – Boeteclausule

 1. Bij misbruik van de Doe-Mee-Webwinkel door een aanbieder kan de gemeente een boete tot een maximum van 200% van de misbruikte gelden opleggen.