Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

De gemeente Coevorden wil u goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook in andere wetten zoals de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is de wijze waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan, geregeld.

Welke gegevens worden verwerkt bij de webwinkel Meedoen?

De Doe-Mee-Webwinkel maakt gebruik van functionele cookies om u een optimale gebruikerservaring te geven. Persoonsgegevens zijn nodig voor het beoordelen van de aanvraag. Hierbij kunnen bankgegevens worden opgevraagd. Dit is nodig voor de toetsing van het inkomen en het vermogen. De persoonsgegevens zijn ook nodig voor het afhandelen van een betaling en het verzenden van een nieuwsbrief. Ook kan het zijn dat wij u willen kunnen bellen om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om iets bij u af te leveren of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De Doe-Mee-Webwinkel komt voort uit gemeentelijk minimabeleid. De grondslag hiervoor ligt in de Gemeentewet en de Verordening Doe-Mee-Pas Coevorden 2021.

Welke gegevens verwerkt de gemeente voor de webwinkel?

 • voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • de gegevens van uw kinderen t/m 12 jaar

 • bestellingen

Hoe lang bewaart de gemeente mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de Archiefwet en de AVG.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Als u een bestelling plaatst in de Doe-Mee-Webwinkel van de gemeente Coevorden, dan bestelt u het product niet bij de gemeente, maar bij een externe organisatie. Om die reden dienen er enkele gegevens gedeeld te worden om de bestelling definitief te maken. Als u een bestelling doet bij een aanbieder, dan ontvangt de aanbieder indien benodigd voorde afhandeling van uw bestelling, uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Niet tot persoon te herleiden gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo houden wij bijvoorbeeld zicht op de populaire producten en de minder populaire producten in de webwinkel. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon leidt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wat is een datalek? Wat moet ik doen bij een datalek?

De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn goed beveiligd. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en komen overeen met de gemeentelijke beveiligingsnormen volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren. Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er vanuit de gemeente Coevorden bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via het reactieformulier of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0524.

Welke rechten heeft u? Wat houden deze rechten in?

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring en het verwerkingsregister.

 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten.

 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u het niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Het recht op verwijdering of afscherming.

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie. Als u gebruikmaakt van DigiD, kunt u uw persoonsgegevens inzien in op www.mijnoverheid.nl.

 • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking. Dit is het recht om 'vergeten' te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek (per e-mail of brief) in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden.